Startsite.noStartsiden som hjelper deg å finne frem på nett


 
UNDERKATEGORIER

prosjektledelse og ledelse
Studieguiden er en yrkes- og utdanningsveiledning for ungdom.
Kartlegger hvor og hvordan studenter kan få gunstige fordeler mens de er under utdanning.
iProsess tilbyr veiledning, foredrag og seminar for lærere, skoleledere, foreldre og ledere i næringslivet. Informasjon om filosofi og foredrag.
Felles startside for Norsk reiselivsskole, Norsk reiselivshøyskole og OMH Business School. Informasjon om studietilbud, studiemodell og tilbud til tidligere og nåværende studenter.
Et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring. De legger til rette for økt deltakelse i arbeids- og samfunnslivet. Vox er en etat under Kunnskapsdepartementet.
Tilbyr privat videregående skole med spennende valgmuligheter og college med ett- og to-årige utdanninger innen reiseliv, TOPP-sekretær, butikk- og kontorledelse. Holder til i Oslo og Skien.
Faglige nyheter og informasjon om begrepsundervisning etter Nyborgmodellen sam tilgjengelig litteratur og kursing i begrepsundervsining.
Består av 15 statlig eide kompetansesentre og 25 andre spesialpedagogiske enheter. Disse yter spesialpedagogisk veiledning og støtte til kommuner og fylkeskommuner. Informasjon om enheter og vanskeområder.
Filosofisk nettsted for grunnskolen med lærestoff i de seks basisfagene norsk, engelsk, samfunnsfag, KRL, matematikk og natur- og miljøfag.
Internasjonalt prosjekt i regi av OECD som har til oppgave å måle skoleelevers kunnskaper og ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag ved avslutningen av den obligatoriske skolegangen. Informasjon, resultater og tidligere oppgaver.
Formidling av læreplasser i tekstil- og håndverksfag på Østlandet. Informasjon om fagopplæring til bedrifter og lærlinger innen yrkesfag.
Privat undervisningsinstitusjon som tilbyr undervisning på ulike nivåer innen IT-fag, markedsføring, reiseliv, økonomi, kontorfag og helsefag.
NYDS er en av 2 sivile yrkesdykke skoler i Norge, og skolen er godkjent av Statens Lånekasse; Norge, Sverige, og Danmark. Holder til på Nesodden ved Oslo.
Årlig konferanse om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) i utdanningen.
Et kurs- og konsulentselskap som tilbyr tjenester innen kompetanseutvikling. Tilbyr kurs på følgende områder: Ledelse- og personalutvikling, juss og forvaltning, helse og omsorg, merkantilfag og IT. Samarbeider med Monash University i A
Tilbyr ungdom som ønsker en idrettskarriere kombinasjonen av videregående skole og treningsøkter. Informasjon om skolen, studietilbudet og elevenes resultater.
Et nasjonalt kompetansesenter og utdanningsinstitusjon innen brannvern- og sikkerhet. Informasjon om skolen, tilsatte, kursplasser, og stillingsutlysninger.
Nansenskolen samler mennesker med ulike politiske, religiøse og kulturelle interesser. Skolen holder til på Lillehammer.
Et åpent samarbeidsnettverk for formidling av forskning og undervisning i ulike medier, organisert av universitets-, høgskole-, forsknings- og kulturinstitusjoner.
Om boken med informasjon om mer enn 2300 stipend, legater og andre støtteordninger for utdanning, samt søk i legatdatabasen.
En liten utdanningsinstitusjon som arbeider for å bedre kvinners vilkår for læring og utvikling på individ-, organisasjons-, og samfunnsnivå.
Tilbyr universitetsstudier på steder som byr på unike opplevelser av kultur og natur. Informasjon om studiene og stedene.
Gir ettårig praksisrettet utdanning til daglig leder i menigheten, diakon, kateket, kirkeverge, organist, prest og samisk kirketolk. Dessuten gis det kurs-, etter- og videreutdanningstilbud. Holder til i Tromsø.
Informasjon om kurstilbud, dokumentasjon, forskning, IJ-forlaget, rapporter, STUP, PFF og mer.
Registrering som alumnus i IAESTE Norge.
Privat skole i Bergen. Tilbyr utdanning på full- og deltid innen sekretær, reiseliv, økonomi, administrasjon, markedsføring, språk og IT.
Tysk kultur- og informasjonssenter. Norks avdeling av en non-profit organisasjon med oppgave å fremme det tyske språk og å støtte internasjonalt kultursamarbeid.
Studieforbundet Folkeuniversitetet er en landsomfattende kursarrangør som tilbyr kultur- og fritidskurs, språkopplæring, utdanning på høyere nivå, yrkesopplæring og bedriftsintern opplæring. Informasjon om
Kurssenter tilhørende Universitetet i Agder. Kan arrangere små og store kurs og konferanser.
Samler statistikk for utdanningssektoren på oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet. Statstikken er inndelt i kategoriene ansatte, studenter, økonomi, areal og forskning.
Informasjon om Bjørknes privatskole, Bjørknes International College og Bjørknes World Wide Education.
Holder stroppekurs, kranførerkurs, truck- og maskinførerkurs, samt diverse HMS relaterte kurs.
Tilbyr utdanning i utlandet på språkkurs, high school og college. Generell informasjon, brosjyrer, kontaktinformasjon og nyheter.
Portal som samler nettbasert informasjon, ressurser og tjenester knyttet til utdanning. Portalen er etablert av Kunnskapsdepartementet.
Nettstedet tilbyr informasjon om videregående opplæring i Norge, og her får du som søker blant annet vite hva videregående opplæring er, og hvilke muligheter du har når du skal velge videregående opplæ
Her finner du all mulig informasjon om utdanning, lover, forskrifter, læreplaner og publikasjoner m.m.
Samordna Opptak (SO) er et service-organ, som koordinerer opptak til høyere utdanning (Universiteter og Høgskoler) i Norge. Om studier, frister, søkertall og poenggrenser.